Przycinanie drzew a prawo

Ustawa o ochronie przyrody

Zgodnie z artykułem 87a Ustawy o Ochronie Przyrody można zgodnie z prawem usunąć do 30% korony. Proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o, w przybliżeniu, 1/3 całego drzewa, a o 1/3 korony, w praktyce, tzw. masy zielonej. Ustawodawca zastrzega też, że chodzi o 30% korony wytworzonej w całym okresie rozwoju drzewa, niedopuszczalne jest zatem coroczne pozbywanie się 1/3 korony, aż do całkowitej jej eliminacji.

Wyjątki

Dopuszcza się wyjątki od w/w zasady. Dopuszcza się usunięcie do 50% korony w przypadku formowania korony i/lub wykonania specjalistycznego zabiegu poprawiającego statykę drzewa. Trzeba jednak pamiętać, że te zabiegi wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji fotograficznej.

W każdym z przypadków, przekroczenie dopuszczalnych norm jest traktowane jako zniszczenie drzewa i może się wiązać z pokaźnymi karami nakładanymi przez urzędy.

Praktyka

W praktyce przepisy te są różnie interpretowane i naginane zarówno przez klientów, wykonawców jak i urzędy. Należy jednak pamiętać, że nadmierne cięcia korony wpływają negatywnie nie tylko na drzewo ale i, w dłuższej perspektywie, na bezpieczeństwo w jego otoczeniu. Więcej w artykule o skracaniu drzew.